nnbanntk さんのコメント(全 52 件
 とても良い43件82.6%
 良い9件17.3%
 普通0件0%
 悪い0件0%
 とても悪い0件0%
「とても悪い」のコメントはありません。